PERFORMANCE PROGRAM 2023
MOTOYA KONDO & HOSHIKO YAMANE