PERFORMANCE PROGRAM 2023MOTOYA KONDO & HOSHIKO YAMANE